Ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ντουράκο Αλεποχωρίου

Καταστατικό του Συλλόγου Ντουράκο Αλεποχωρίου

Σάββατο, 17 Απρίλιος 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του εδρεύοντος στην περιοχή "Ντουράκο" Αλεποχωρίου Μεγάρων Σωματείου με την επωνυμία:

"Εξωραιστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος"

"Ντουράκο" Αλεποχωρίου Μεγάρων".


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του εδρεύοντος στην περιοχή “Ντουράκο” Αλεποχωρίου Μεγάρων Σωματείου με την επωνυμία:

“ Εξωραιστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος

“Ντουράκο” Αλεποχωρίου Μεγάρων”.

Ιδρυση- Τιτλος- Εδρα

Αρθρο 1ο

Ιδρύεται στην Αθήνα Σωματείο με την επωνυμία “ Εξωραιστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος κατοίκων  περιοχής ” Ντουράκο” Αλεποχωρίου Μεγάρων”.

Σκοπός- Έδρα- Σφραγίδα

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Σωματείου είναι:

  1. Η αξιοποίηση της  περιοχής Ντουράκο  Αλεποχωρίου Αττικής, χάριν των διαμενόντων μονίμα ή προσωρινά  σε αυτήν  κατοίκων.
  2. Η μελέτη, προβολή, υποστήριξη και προαγωγή ζητημάτων και συμφερόντων των μελών της ως  άνω περιοχής.
  3. Η προβολή της ιστορικής κληρονομιάς της εγγύς  περιοχής και της ιστορικής πόλεως των Μεγάρων.
  4. Η παρουσίαση και προβολή των φυσικών καλονών και αξιοθεατων  της περιοχής μας.

Η πραγματοποίηση  των σκοπων αυτών θα επιδιωχθεί  διά του Σωματείου, με τη χρησιμοποίηση νομίμων και κατά περίπτωση πρόσφορων  μέσων (ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, ιστοσελίγα, έντυπη ενημέρωση και άλλα), σε συνεργασία πάντα με τις συντεταγμένες Αρχές της Πολιτείας, όπου αυτό απαιτείται.

Ως  έδρα καθορίζεται το “ Ντουράκο” Αλεποχωρίου Μεγάρων και η σφραγίδα του Σωματείου φέρει  στο κέντρο την εικόνα Αλεπούς και περιμετρικά τον τίτλο”Εξωραιστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος “ Ντουράκο” Αλεποχωρίου, Έτος Ιδρύσεως 1975”.

Μέλη- Δικαιώματα- Υποχρεώσεις

Άρθρο 3ο

Τα μέλη του Σωματείου  διακρίνονται σε Τακτικά και Επίκουρα.

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει   ο διαμένων μόνιμα ή προσωρινά στην υπόψη περιοχή, άνδρας  ή γυναίκα, εφόσον έχει νόμιμη ηλικία και δηλώσει εγγράφως ότι αποδέχεται  ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος  Καταστατικού κα τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Σωματείου.

Επίκουρο μέλος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε δεν ανήκει στην παραπάνω κατηγορία κατοίκων, αλλά αποδέχεται τις δατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και επιθυμεί να  συμβάλει στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 4ο

Για την εγγραφή πολιτών ως μελών του Συλλόγου απαιτείται η έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την οποία προσυπογράφουν δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη του Σωματείου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται εγγράφως προς τον αιτούντα. Η διαδικασία  εγγραφής ως  μελών , ολοκληρώνεται με την καταβολή από τον αιτούντα, μετά την εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της προβλεπόμενης εφάπαξ εισφοράς, όπως και της τρέχουσας ετήσιας συνδρομής, όπως αυτή καθορίζεται από τα καταστατικά όργανα του Σωματείου.

Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση , ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία αποφασίζει κυριαρχικά για την εγγραφή ή όχι του αιτούντος.

Άρθρο 5ο

Τα μέλη υποχρεούνται:

1. Να καταβάλλουν  εμπρόθεσμα τις  συνδρομές τους.

2. Να συμμορφώνονται απολύτως με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνεεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Να εκτελούν το εις αυτούς ανατιθέμενο από τα παραπάνω καταστατικά όργανα έργο.

4. Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

5. Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για το καλό του Σωματείου, προσφέροντας εθελοντικά και άμισθα, όποιο νόμιμο έργο τους ανατεθεί, μέσα στους σκοπούς του Σωματείου

Άρθρο 6ο

Μέλος το οποίο καθυστερεί την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του, δεν δύναται να συμμετέχει στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως. Ανακτά το δικαίωμα αυτό, αν προ  της ενάρξεως της Γενικής Συνελεύσεως καταβάλλει όλες τις ωφειλόμενες συνδρομές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να διαγράψει μέλος το οποίο καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής του πλέον του έτους.

Άρθρο 7ο

Μέλος δύναται να αποχωρεί οποτεδήποτε με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Το μέλος που αποχωρεί, δεν έχει δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου.

Άρθρο 8ο

Μέλος του Σωματείου, το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, υπόκειται, ανεξαρτήτως  άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης και σε πειθαρχικές ποινές, οι οποίες, κατά περίπτωση μπορεί να είναι επίπληξη, έκπτωση από του αξιώματος ως μέλους των Καταστατικών Οργάνων του Σωματείου ( Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτικής Επιτροπής), προσωρινή ή οριστική διαγραφή από μέλος του Σωματείου.

Οι ποινές αυτές επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η απόφαση του οποίου όμως τίθεται υπό την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 9ο

Το Σωματείο διοικείται απο 7μελές  αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο  (Δ.Σ.).

Άρθρο 10ο

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία των μελών του σωματείου.

Εκ των υποψηφίων εκλέγονται οι κατά σειρά επιτυχίας πρώτοι, ισάριθμοι των μελών του Δ.Σ., διά  δε τους υπόλοιπους σχηματίζεται, με μέριμνα της Εφορευτικής των αρχαιρεσιών Επιτροπής, κατάλογος, για  μελλοντική αναπλήρωση μελών του Δ.Σ., τα οποία για διάφορους λόγους απέρχονται από το Δ.Σ.

Τις αρχαιρεσίες διενεργεί 3μελής Εφορευτική Επιτροπή, εκ μελών του σωματείου μη υποψήφιων για τα όργανα του διοικήσεως του σωματείου, η οποία εντός 24 ωρών κοινοποιεί το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών  στα μέλη.

Ο πρώτος σε ψήφους εκλεγείς  για το Δ.Σ. σύμβουλος, συγκαλεί εντός 24 ωρών σε σύσκεψη τα εκλεγέντα μέλη, προς συγκρότηση, με μυστική επίσης ψηφοφορία, του προεδρείου του σωματείου ( πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γενικός γραμματέας και ταμίας).

Άρθρο 11ο

Τα μέλη απερχομένων συμβουλίων δύνανται να επανεκλέγονται απεριόριστα.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι 3ετής.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη του, συμπεριλαμβανομένου απαραιτήτως   του προέδρου ή του νόμιμου αντικαταστάτου του.

Άρθρο 12ο

Ο τόπος και ο χρόνος της συγκλήσεως των τακτικών και εκτάκτων συνεδριάσεων του Δ.Σ., όπως και τα θέματα προς συζήτηση ορίζονται από τον πρόεδρο του Δ.Σ.

Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. να θεωρηθεί ως παραιτηθείς.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε ισοψηφία, η ψήφος του προέδρου προσμετράται ως διπλή.

Άρθρο 13ο

Το Δ.Σ. αποφασίζει  για κάθε πράξη η οποία αφορά στην διαχείριση και διάθεση της περιουσίας, αλλά και άλλων θεμάτων, για εκπλήρωση των σκοπων του σωματείου.

Ειδικότερα υποχρεούται:

1. Να αποφασίζει και λαμβάνει μέτρα για εκπλήρωση των  καθοριζομένων από το Καταστατικό του σωματείου σκοπών και επιδιώξεων.

2. Να συντάσσει τον ετήσιο προυπολογισμό εσόδων και εξόδων και να τον υποβάλλει προς έγκριση στην Γ.Σ.

3. Να συντάσσει απολογισμό οικονομικής και διοικητικής φύσεως, τον οποίο  επίσης υποβάλλει προς έγκριση και λογοδοσία στη Γ.Σ.

4. Να αποφασίζει για  κάθε θέμα αρμοδιότητός του που ανατίθεται σε αυτό από το παρόν Καταστατικό ή τους Νόμους του Κράτους ή καθίσταται αρμόδιο  με αποφάσεις της Γ.Σ του σωματείου.

Άρθρο 14ο

Η διαχείριση  της περιουσίας του σωματείου γίνεται από το Δ.Σ. διά του Ταμία, ο οποίος οφείλει να ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. κατά τις συνεδριάσεις του, για τις οικονομικές δραστηριότητες  από την προηγούμενη σύγκληση του Δ.Σ μέχρι το παρόν συμβούλιο.

Άρθρο 15ο

Κάθε πράξη που δημιουργεί υποχρεώσεις στο σωματείο και κάθε έγγραφη δήλωση και αλληλογραφία πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του προέδρου κα του γενικού γραμματέα του σωματείου.

Και οι δύο υπογράφουν όλα τα  έγγραφα εκκαθαρίσεως λογαριασμών, αναλήψεως ποσών από καταθέσεις σε τράπεζες, επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, όπως και όλα γενικώς τα χρηματικά εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Άρθρο 16ο

Διοικεί το σωματείο, υλοποιώντας και τις αποφάσεις της Γ.Σ.

Διευθύνει τις  συνεδριάσεις του Δ.Σ., συντάσσει την ημερησία Διάταξη των θεμάτων προς συζήτηση, καθορίζει τόπο και χρόνο συγκλησεως                     ( τακτικής ή έκτακτης) του Δ.Σ. και θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, της ψήφου του προέδρου υπολογιζομένης ως διπλής, σε  περίπτωση ισοψηφίας.

Τον πρόεδρο κολυώμενο ή απόντα αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικώς. Δικόγραφα που αφορούν το σωματείο απευθύνονται και επιδίδονται σε αυτόν.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 17ο

Αναπληρώνει το πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου και εκτελεί όποιο έργο του ανατίθεται από τον πρόεδρο ή  το Δ.Σ. του σωματείου.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

‘Αρθρο 18ο

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., το πρωτόκολλο, τη σφραγίδα του σωματείου, το αρχείο και το μητρώο των μελών. Προίσταται της γραμματείας του σωματείου, προίσταται του εργαζομένου στο σωματείο προσωπικού, επιμελείται της τρέχουσας αλληλογραφίας και συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.

Κωλυόμενο ή απόντα,  τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. κατόπιν προτάσεως του Προέδρου και αποφάσεως του  Δ.Σ.

ΤΑΜΙΑΣ

Άρθρο 19ο

Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές  με διπλότυπες αποδείξεις και εντάλματα πληρωμής, υπογραμμένων από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα.

Τηρεί βιβλία Εισπράξεων και Πληρωμών.

Μεριμνά για τη φύλαξη  των εγγράφων ταμειακής φύσεως.

Υποχρεούται να καταθέτει  σε τραπεζικό λογαριασμό τα ποσά που  υπερβαίνουν τις υπολογιζόμενες  λειτουργικές και άλλες δαπάνες  ενός μηνος.

Κωλυόμενο ή απόντα  τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. κατόπιν προτάσεως του Προέδρου και αποφάσεως του  Δ.Σ.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 20ο

Με μυστική ψηφοφορία εκλέγεται από τη Γ.Σ. σε κοινή ψηφοφορία με τις αρχαιρεσίες για εκλογή Δ.Σ., 3μελής  Ελεγκτική Επιτροπή ( πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας), με αποστολή τον έλεγχο του έργου του Δ.Σ. και κυρίως των οικονομικών του σωματείου.

Συντάσσει για τον σκοπό αυτό Έκθεση, την οποία υποβάλλει  στη Γ.Σ. ζητώντας την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε οικονομική και διοικητική ευθύνη, ή ζητώτας τον έλεγχο των υπευθύνων  οργάνων του Δ.Σ., σε περίπτωση που προκύψουν ευθύνες.

Κατά τα λοιπά ( συγκρότηση σε Σώμα, σύγκληση σε σύσκεψη κλπ) ακολουθούνται οι διατάξεις που αφορούν το Δ.Σ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ( Γ.Σ.)

΄Αρθρο 21ο

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως, μη υπαγομένης στην αρμοδιότητα  άλλου οργάνου.

Άρθρο 22ο

Δικαίωμα ψήφου κατά τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. έχουν τα  ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του σωματείου.

Απουσιάζοντα μέλη μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο, ταμειακά τακτοποιημένου μέλος δι έγγράφου επιστολής  του απουσιάζοντος , κατατιθεμένης στη Γ.Σ.

Ουδέν μέλος δύναται να εκπροσωπεί περισσότερους από ένα απουσιάζον μέλος.

Άρθρο 23ο

Η Γ.Σ.  μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

Η τακτική συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως υπογραμένης από τον πρόεδρο του Δ.Σ., με απόφαση του Δ.Σ, μία φορά το έτος και εντός των πέντε(5) μηνών από της λήξεως του ημερολογιακού έτους.

Το ΔΣ  καθορίζει το  χρόνο, τόπο και   προς συζήτηση θέματα της Γ.Σ.

Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. όταν ανακύψει σημαντικό θέμα προς επίλυση  ή το ζητήσει το ¼ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του σωματείου.

Άρθρο 24ο

Η Γ.Σ. συνέρχεται  με την παρουσία του μισού τουλαχιστον του όλου αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γ.Σ. συνέρχεται μετά  οκτώ (8) ημέρες στην ίδια ώρα, χώρο και με την ίδια ημερησια διάταξη, με απαρτία λογιζομένη ως έγκυρη με  όσα από τα  ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη παρίστανται σε αυτή.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατα πλειοψηφία. Απόφαση σε θέμα το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην πρόσκληση συγκλήσεως της Γ.Σ. είναι άκυρος.

Κάθε απόφαση που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ.  και προσωπικά ζητήματα γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Οι λοιπές ψηφοφορίες ενεργούνται προφορικά με την ανάταση της χειρός.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, αναβάλλεται η λήψη αποφάσεως για την επόμενη Γ.Σ., και μέχρι της συγκεντρώσεως της απόλυτης πλειοψηφίας.

Άρθρο 25ο

Με την έναρξη της Γ.Σ. εκλέγεται από τα μέλη  το προεδρείο της Γ.Σ., ήτοι ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας της Γ.Σ., με μέριμνα των οποίων συζητούνται τα θέματα της ημερησίας δατάξεως και συντάσσονται και υπογράφονται τα πρακτικά της Γ.Σ. Τα  πρακτικά αυτά,  καταχωρούνται σε  ιδιαίτερο βιβλίο του σωματείου , υπογράφονται δε από τον πρόεδρο της Γ.Σ. και  τον πρόεδρο  και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.

Άρθρο 26ο

Προς λήψη αποφάσεως  για τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση του σωματείου, απαιτείται  αυξημένη απαρτία, ήτοι η παρουσία του ημίσεως των εγγεγραμένων μελών του σωματείου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων ( ¾ ) των παρόντων μελών.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Άρθρο 27ο

Οι πόροι του σωματείου είναι:

1. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια εισφορά των μελών  του σωματείου. Το ύψος αυτών καθορίζονται από το Δ.Σ. Τα ποσά αυτά  μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ.

2. Τα έσοδα από εκδηλώσεις  του σωματείου.

3. Επιχορηγήσεις από κρατικές αρχές ή αρχές τοπικής αυτοδιοικήσεως.

4. Δωρεές  προς το σωματείο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Το οικονομικό έτος του σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 28ο

Το Δ.Σ. με απόφασή του καθορίζει τον επωφελέστερο τρόπο για την εξασφάλιση κάθε κινητού κεφαλαίου.

Η ανάληψη κατατεθειμένου κεφαλαίου ενεργείται με απόφαση του Δ.Σ.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο  29ο

Για την διάλυση και εκκαθάριση του σωματείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Α.Κ. και οι σχετικοί Νόμοι του Κράτους.

Η μετά τη διάλυση περιουσία του σωματείου, μετά την εξόφληση των υπαρχόντων χρεών του, περιέρχεται σε παρεμφερή σωματεία, με απόφαση της Γ.Σ. που αποφάσισε τη διάλυση του σωματείου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30ο

Για ότι δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις  του Α.Κ. και οι σχετικοί Νόμοι του Κράτους.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31ο

Το παρόν Καταστατικό, αναγνωσθέν και συζητηθέν  από τη Γ.Σ. των μελών εγκριθηκε και  διατάσσεται η προώθηση στα αρμόδια  δικαστικά όργανα              ( Πρωτοδικείο Αθηνών) για επικύρωση και έκδοση της εκ του Νόμου προβλεπομένης αποφάσεως.

Αλεποχώρι Μεγάρων,  3η Ιουλίου 2009

Ο                                                                               Η

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευάγγελος Τσίρκας                                                           Ρένα Παπατουκάκη

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου Καταστατικού Σωματείου, εγκριθέντος  δια της υπ΄αριθμ. 7064/2010 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπό την έμπροσθεν επωνυμία αναγνωρισθέντος για της  υπ΄αριθμ. 2152/75 αποφάσεως του αυτού Δικαστηρίου και κατσαχωρηθέντος εις την οικεία στήλη του βιβλίου αναγνωρισμένων σωματείων υπ΄αυξ. Αρ.12077

ΑΘΗΝΑ, 3-2-2011

Η Γραμματέας

ΤΣ-ΤΥ

Αφροδίτη Μπακέλα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Για τη νόμιμη σήμανση και την έκδοσή του, κατά τη σειρά της παραγγελίας

ΑΘΗΝΑ< 3-2-2011

Η Προισταμένη του του Τμήματος

α.α.

ΤΥ- ΤΣ

Αφροδίτη Γ. Μπακέλα

Τυχαία εικόνα

DSCF4149.JPG

Συνδικάτο

Τα νέα από τον Σύλλογο Ντουράκο Αλεποχωρίο
RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Ο καιρός στο Megara

Ο καιρός τώρα
Βροχή Βροχή
Θερμοκρασία: 13 °C
Κυριακή, 18 Νοέ
Βροχή Βροχή
Θερμοκρασία: 14 ως 16 °C
Δευτέρα, 19 Νοέ
Περιοδικά σύννεφα Περιοδικά σύννεφα
Θερμοκρασία: 12 ως 19 °C
Weather by AccuWeather.com
Created by Ioannis Sannos (IOS)
Ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ντουράκο Αλεποχωρίου
Powered by Elxis - Open Source CMS.  Copyright (C) 2006-2018 Elxis.org. All rights reserved.