Ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ντουράκο Αλεποχωρίου

Καταστατικό του Συλλόγου Ντουράκο Αλεποχωρίου

Σάββατο, 17 Απρίλιος 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του εδρεύοντος στην περιοχή "Ντουράκο" Αλεποχωρίου Μεγάρων Σωματείου με την επωνυμία:

"Εξωραιστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος"

"Ντουράκο" Αλεποχωρίου Μεγάρων".


Ιδρυση - Τιτλος - Εδρα


Αρθρο 1ο

Ιδρύεται στην Αθήνα Σωματείο με την επωνυμία "Εξωραιστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος κατοίκωνπεριοχής " Ντουράκο" Αλεποχωρίου Μεγάρων".

Σκοπός

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Σωματείου είναι:
1. Η αξιοποίηση τηςπεριοχής ΝτουράκοΑλεποχωρίου Αττικής, χάριν των διαμενόντων μονίμα ή προσωρινάσε αυτήνκατοίκων.
2. Η μελέτη, προβολή, υποστήριξη και προαγωγή ζητημάτων και συμφερόντων των μελών της ωςάνω περιοχής.
3. Η προβολή της ιστορικής κληρονομιάς της εγγύςπεριοχής και της ιστορικής πόλεως των Μεγάρων.
4. Η παρουσίαση και προβολή των φυσικών καλονών και αξιοθεατωντης περιοχής μας.
Η πραγματοποίησητων σκοπων αυτών θα επιδιωχθείδιά του Σωματείου, με τη χρησιμοποίηση νομίμων και κατά περίπτωση πρόσφορωνμέσων (ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, ιστοσελίγα, έντυπη ενημέρωση και άλλα), σε συνεργασία πάντα με τις συντεταγμένες Αρχές της Πολιτείας, όπου αυτό απαιτείται.

Μέλη - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Άρθρο 3ο

Τα μέλη του Σωματείουδιακρίνονται σε Τακτικά και Επίκουρα.
Τακτικό μέλοςμπορεί να γίνει ο διαμένων μόνιμα ή προσωρινά στην υπόψη περιοχή, άνδραςή γυναίκα, εφόσον έχει νόμιμη ηλικία και δηλώσει εγγράφως ότι αποδέχεταιανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντοςΚαταστατικού κα τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Σωματείου.
Επίκουρο μέλος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε δεν ανήκει στην παραπάνω κατηγορία κατοίκων, αλλά αποδέχεται τις δατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και επιθυμεί νασυμβάλει στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 4ο

Για την εγγραφή πολιτών ως μελών του Συλλόγου απαιτείται η έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την οποία προσυπογράφουν δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη του Σωματείου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται εγγράφως προς τον αιτούντα. Η διαδικασίαεγγραφής ωςμελών , ολοκληρώνεται με την καταβολή από τον αιτούντα, μετά την εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της προβλεπόμενης εφάπαξ εισφοράς, όπως και της τρέχουσας ετήσιας συνδρομής, όπως αυτή καθορίζεται από τα καταστατικά όργανα του Σωματείου.
Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση , ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία αποφασίζει κυριαρχικά για την εγγραφή ή όχι του αιτούντος.

Άρθρο 5ο

Τα μέλη υποχρεούνται:
1. Να καταβάλλουνεμπρόθεσμα τιςσυνδρομές τους.
2. Να συμμορφώνονται απολύτως με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνεεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Να εκτελούν το εις αυτούς ανατιθέμενο από τα παραπάνω καταστατικά όργανα έργο.
4. Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
5. Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για το καλό του Σωματείου, προσφέροντας εθελοντικά και άμισθα, όποιο νόμιμο έργο τους ανατεθεί, μέσα στους σκοπούς του Σωματείου

Άρθρο 6ο

Μέλος το οποίο καθυστερεί την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του, δεν δύναται να συμμετέχει στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως. Ανακτά το δικαίωμα αυτό, αν προτης ενάρξεως της Γενικής Συνελεύσεως καταβάλλει όλες τις ωφειλόμενες συνδρομές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να διαγράψει μέλος το οποίο καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής του πλέον του έτους.

Άρθρο 7ο

Μέλος δύναται να αποχωρεί οποτεδήποτε με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
Το μέλος που αποχωρεί, δεν έχει δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου.

Άρθρο 8ο

Μέλος του Σωματείου, το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, υπόκειται, ανεξαρτήτωςάλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης και σε πειθαρχικές ποινές, οι οποίες, κατά περίπτωση μπορεί να είναι επίπληξη, έκπτωση από του αξιώματος ως μέλους των Καταστατικών Οργάνων του Σωματείου ( Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτικής Επιτροπής), προσωρινή ή οριστική διαγραφή από μέλος του Σωματείου.
Οι ποινές αυτές επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η απόφαση του οποίου όμως τίθεται υπό την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 9ο

Το Σωματείο διοικείται απο 7μελέςαιρετό Διοικητικό Συμβούλιο(Δ.Σ.).

Άρθρο 10ο

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία των μελών του σωματείου.
Εκ των υποψηφίων εκλέγονται οι κατά σειρά επιτυχίας πρώτοι, ισάριθμοι των μελών του Δ.Σ., διάδε τους υπόλοιπους σχηματίζεται, με μέριμνα της Εφορευτικής των αρχαιρεσιών Επιτροπής, κατάλογος, γιαμελλοντική αναπλήρωση μελών του Δ.Σ., τα οποία για διάφορους λόγους απέρχονται από το Δ.Σ.
Τις αρχαιρεσίες διενεργεί 3μελής Εφορευτική Επιτροπή, εκ μελών του σωματείου μη υποψήφιων για τα όργανα του διοικήσεως του σωματείου, η οποία εντός 24 ωρών κοινοποιεί το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιώνστα μέλη.
Ο πρώτος σε ψήφους εκλεγείςγια το Δ.Σ. σύμβουλος, συγκαλεί εντός 24 ωρών σε σύσκεψη τα εκλεγέντα μέλη, προς συγκρότηση, με μυστική επίσης ψηφοφορία, του προεδρείου του σωματείου ( πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γενικός γραμματέας και ταμίας).

Άρθρο 11ο

Τα μέλη απερχομένων συμβουλίων δύνανται να επανεκλέγονται απεριόριστα.
Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι 3ετής.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη του, συμπεριλαμβανομένου απαραιτήτως του προέδρου ή του νόμιμου αντικαταστάτου του.

Άρθρο 12ο

Ο τόπος και ο χρόνος της συγκλήσεως των τακτικών και εκτάκτων συνεδριάσεων του Δ.Σ., όπως και τα θέματα προς συζήτηση ορίζονται από τον πρόεδρο του Δ.Σ.

Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. να θεωρηθεί ως παραιτηθείς.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε ισοψηφία, η ψήφος του προέδρου προσμετράται ως διπλή.

Άρθρο 13ο

Το Δ.Σ. αποφασίζειγια κάθε πράξη η οποία αφορά στην διαχείριση και διάθεση της περιουσίας, αλλά και άλλων θεμάτων, για εκπλήρωση των σκοπων του σωματείου.

Ειδικότερα υποχρεούται:
1. Να αποφασίζει και λαμβάνει μέτρα για εκπλήρωση τωνκαθοριζομένων από το Καταστατικό του σωματείου σκοπών και επιδιώξεων.
2. Να συντάσσει τον ετήσο προυπολογισμό εσόδων και εξόδων και να τον υποβάλλει προς έγκριση στην Γ.Σ.
3. Να συντάσσει απολογισμό οικονομικής και διοικητικής φύσεως, τον οποίοεπίσης υποβάλλει προς έγκριση και λογοδοσία στη Γ.Σ.
4. Να αποφασίζει γιακάθε θέμα αρμοδιότητός του που ανατίθεται σε αυτό από το παρόν Καταστατικό ή τους Νόμους του Κράτους ή καθίσταται αρμόδιομε αποφάσεις της Γ.Σ του σωματείου.

Άρθρο 14ο

Η διαχείρισητης περιουσίας του σωματείου γίνεται από το Δ.Σ. διά του Ταμία, ο οποίος ωφείλει να ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. κατά της συνεδριάσεις του, για τις οικονομικές δραστηριότητεςαπό την προηγούμενη σύγκληση του Δ.Σ μέχρι το παρόν συμβούλιο.

Άρθρο 15ο

Κάθε πράξη που δημιουργεί υποχρεώσεις στο σωματείο και κάθε έγγραφη δήλωση και αλληλογραφία πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του προέδρου κα του γενικού γραμματέα του σωματείου.
Και οι δύο υπογράφουν όλα ταέγγραφα εκκαθαρίσεως λογαριασμών, αναλήψεως ποσών από καταθέσεις σε τράπεζες, επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, όπως και όλα γενικώς τα χρηματικά εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Άρθρο 16ο

Διοικεί το σωματείο, υλοποιώντας και τις αποφάσεις της Γ.Σ.
Διευθύνει τιςσυνεδριάσεις του Δ.Σ., συντάσσει την ημερησία Διάταξη των θεμάτων προς συζήτηση, καθορίζει τόπο και χρόνο συγκλησεως ( τακτικής ή εκτάκτου) του Δ.Σ. και θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, της ψήφου του προέδρου υπολογιζομένης ως διπλής, σεπερίπτωση ισοψηφίας.
Τον πρόεδρο κολυώμενο ή απόντα αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικώς. Δικόγραφα που αφορούν το σωματείο απευθύνονται και επιδίδονται σε αυτόν.


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 17ο

Αναπληρώνει το πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου και εκτελεί όποιο έργο του ανατίθεται από τον πρόεδρο ήτο Δ.Σ. του σωματείου.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άρθρο 18ο

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., το πρωτόκολλο, τη σφραγίδα του σωματείου, το αρχείο και το μητρώο των μελών. Προίσταται της γραμματείας του σωματείου, προίσταται του εργαζομένου στο σωματείο προσωπικού, επιμελείται της τρέχουσας αλληλογραφίας και συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.
Κωλυόμενο ή απόντα,τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. κατόπιν προτάσεως του Προέδρου και αποφάσεως τουΔ.Σ.

ΤΑΜΙΑΣ

Άρθρο 19ο

Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμέςμε διπλότυπες αποδείεις και εντάλματα πληρωμής, υπογραμένων από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα.
Τηρεί βιβλία Εισπράξεων και Πληρωμών.
Μεριμνά για τη φύλαξητων εγγράφων ταμειακής δύσεως.
Υποχρεούται να καταθέτεισε τραπεζικό λογαριασμό ταποσά πουυπερβαίνουν τις υπολογιζόμενεςλειτουργικές και άλλεςδαπάνεςενός μηνος.
Κωλυόμενο ή απόντατον αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. κατόπιν προτάσεως του Προέδρου και αποφάσεως τουΔ.Σ.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 20ο

Με μυστική ψηφοφορία εκλέγεται από τη Γ.Σ. σε κοινή ψηφοφορία με τις αρχαιρεσίες για εκλογή Δ.Σ., 3μελήςΕλεγκτική Επιτροπή ( πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας), με αποστολή τον έλεγχο του έργου του Δ.Σ. και κυρίως των οικονομικών του σωματείου.
Συντάσσει για τον σκοπό αυτό Έκθεση, την οποία υποβάλλειστη Γ.Σ. ζητώντας την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε οικονομική και διοικητική ευθύνη, ή ζητώτας τον έλεγχο των υπευθύνωνοργάνων του Δ.Σ., σε περίπτωση που προκύψουν ευθύνες.
Κατά τα λοιπά ( συγκρότηση σε Σώμα, σύγκληση σε σύσκεψη κλπ) ακολουθούνται οι διατάξεις που αφορούν το Δ.Σ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ( Γ.Σ.)

Άρθρο 21ο

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως, μη υπαγομένης στην αρμοδιότηταάλλου οργάνου.

Άρθρο 22ο

Δικαίωμα ψήφου κατά τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. έχουν ταταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του σωματείου.
Απουσιάζοντα μέλη μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο, ταμειακά τακτοποιημένου μέλος δι έγγράφου επιστολήςτου απουσιάζοντος , κατατιθεμένης στη Γ.Σ.
Ουδέν μέλος δύναται να εκπροσωπεί περισσότερους από ένα απουσιάζον μέλος.

Άρθρο 23ο

Η Γ.Σ.μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
Η τακτική συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως υπογραμένης από τον πρόεδρο του Δ.Σ., με απόφαση του Δ.Σ, μία φορά το έτος και εντός των πέντε(5) μηνών από της λήξεως του ημερολογιακού έτους.
Το ΔΣκαθορίζει τοχρόνο, τόπο και προς συζήτηση θέματα της Γ.Σ.
Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. όταν ανακύψει σημαντικό θέμα προς επίλυσηή το ζητήσει το ¼ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του σωματείου.

Άρθρο 24ο

Η Γ.Σ. συνέρχεταιμε την παρουσία του μισού τουλαχιστον του όλου αριθμού των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γ.Σ. συνέρχεται μετάοκτώ (8) ημέρες στην ίδια ώρα, χώρο και με την ίδια ημερησια διάταξη, με απαρτία λογιζομένη ως έγκυρη μεόσα από ταταμειακώς τακτοποιημένα μέλη παρίστανται σε αυτήν.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατα πλειοψηφία. Απόφαση σε θέμα το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην πρόσκληση συγκλήσεως της Γ.Σ. είναι άκυρος.
Κάθε απόφαση που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ.και προσωπικά ζητήματα γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Οι λοιπές ψηφοφορίες ενεργούνται προφορικά με την ανάταση της χειρός.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, αναβάλλεται η λήψη αποφάσεως για την επόμενη Γ.Σ., και μέχρι της συγκεντρώσεως της απόλυτης πλειοψηφίας.

Άρθρο 25ο

Με την έναρξη της Γ.Σ. εκλέγεται από τα μέλητο προεδρείο της Γ.Σ. ήτοι ο πρόεδρος αντιπρόεδρος και γραμματέας της Γ.Σ., με μέριμνα των οποίων συζητούνται τα θέματα της ημερησίας δατάξεως και συντάσσονται και υπογράφονται τα πρακτικά της Γ.Σ. Ταπρακτικά αυτά,καταχωρούνται σειδιαίτερο βιβλίο του σωματείου , υπογράφονται δε από τον πρόεδρο της Γ.Σ. καιτον πρόεδροκαι τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.

Άρθρο 26ο

Προς λήψη αποφάσεωςγια τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλύση του σωματείου, απαιτείταιαυξημένη απαρτία, ήτοι η παρουσία του ημίσεως των εγγεγραμένων μελών του σωματείου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων ( ¾ ) των παρόντων μελών.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Άρθρο 27ο

Οι πόροι του σωματείου είναι:
1. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια εισφορά των μελώντου σωματείου. Το ύψος αυτών καθορίζονται από το Δ.Σ. Τα ποσά αυτάμπορεί να αυξομιεώνοντα με απόφαση του Δ.Σ.
2. Τα έσοδα από εκδηλώσειςτου σωματείου.
3. Επιχορηγήσεις από κρατικές αρχές ή αρχές τοπικής αυτοδιοικήσεως.
4. Δωρεέςπρος το σωματείο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Το οικονομικό έτος του σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Άρθρο 28ο

Το Δ.Σ. με απόφασή του καθορίζει τον επωφελέστερο τρόπο για την εξασφάλιση κάθε κινητού κεφαλαίου.
Η ανάληψη κατατεθειμένου κεφαλαίου ενεργείται με απόφαση του Δ.Σ.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο29ο

Για την διάλυση και εκκαθάριση του σωματείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Α.Κ. και οι σχετικοί Νόμοι του Κράτους.
Η μετά τη διάλυση περουσία του σωματείου, μετά την εξόφληση των υπαρχόντων χρεών του, περιέρχεται σε παρεμφερή σωματεία, με απόφαση της Γ.Σ. που αποφάσισε τη διάλυση του σωματείου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30ο

Για ότι δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξειςτου Α.Κ. και οι σχετικοί Νόμοι του Κράτους.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31ο

Το παρόν Καταστατικό, αναγνωσθέν και συζητηθέναπό τη Γ.Σ. των μελών εγκριθηκε καιδιατάσσεται η προώθηση στα αρμόδιαδικαστικά όργανα( Πρωτοδικείο Αθηνών) για επικύρωση και έκδοση της εκ του Νόμου προβλεπομένης αποφάσεως.


Αλεποχώρι Μεγάρων, 3η Ιουλίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευάγγελος Τσίρκας
- Ρένα Παπατουκάκη

Τυχαία εικόνα

DSCF4150.JPG

Συνδικάτο

Τα νέα από τον Σύλλογο Ντουράκο Αλεποχωρίο
RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML


Ο καιρός στο Megara

Ο καιρός τώρα
Λιακάδα Λιακάδα
Θερμοκρασία: 16 °C
Δευτέρα, 11 Δεκ
Λιακάδα Λιακάδα
Θερμοκρασία: 8 ως 16 °C
Τρίτη, 12 Δεκ
Κυρίως λιακάδα Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία: 9 ως 18 °C
Weather by AccuWeather.com
Created by Ioannis Sannos (IOS)
Ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ντουράκο Αλεποχωρίου
Powered by Elxis - Open Source CMS.  Copyright (C) 2006-2017 Elxis.org. All rights reserved.